ASSOCIATION DES AMIS DE HENRY ET DE STELLA CORBIN

Statuts

هدف و ترکیب انجمن

ماده ی 1

 افرادی که نامشان در زیر می آید انجمن دوستداران هانری و استلا کربن را طبق مفاد قانون مورخ اول ژوییه ی 1901 تشکیل می دهند

         هدف انجمن شناساندن آثار هانری کربن؛ کمک جهت پخش؛تجدید چاپ یا ترجمه ی آثار منتشر شده اوست؛ و نیز انتشار آثار منتشر نشده ی او؛ مشارکت در هر فعالیتی که هدف آن بارور و مثمر ثمر کردن آثار این فیلسوف باشد و هدف دیگر آن بهره برداری از بایگانی شخصی هانری کربن است که توسط خانواده اش به کتابخانه ی مدرسه ی کاربردی مطالعات عالی (16/   /2003) اهدا شده است

   مدت فعالیت انجمن نامحدود است

  مقر انجمن در پاریس قرار دارد

ماده ی 2

وسایل و امکانات فعالیت انجمن به قرار زیر است:

-ایجاد سایت اینترنتی که اجازه دهد تازه های انتشارات هانری کربن و در مورد او پخش و منتشر شود.

- مشارکت در انتشارات؛گردهمآیی ها؛ بررسی ها؛ میز گردها و یا هر نوع اجتماع علمی که به اندیشه ی هانری کربن یا تاثیراتی که بر جای گذاشته است مربوط می شود.

ماده ی 3

         انجمن از اعضای موسس و یا اعضای فعال و اعضای افتخاری تشکیل می شود. اعضا می توانند هم اشخاص حقیقی باشند و هم اشخاص حقوقی.

         احتمالا یا در صورت لزوم اعضای فعال می توانند حق عضویتی بالا تر سهم تعیین شده ی پایه که توسط مقررات داخلی انجمن تصویب شده است پرداخت کنند و بدین ترتیب به عنوان اعضای خیر تعیین و معرفی شوند.

         برای آن که شخصی تبدیل به عضو فعال شود؛ ضروری است که عضو فعال دیگری که مورد تایید انجمن باشد وی را معرفی کند؛ در این حالت ضرورت دارد که حق عضویت هایش حال و به روز شود.

         اعضا از طریق استعفا؛ عدم پرداخت حق عضویت سال در جریان یا به دلیل خطای وخیمی که دفتر و دبیرخانه در مورد آن تصمیم می گیرد؛ عضویتشان لغو و باطل می شود؛ فرد مورد نظر از طریق نامه ای که با پست سفارشی ارسال می گردد به دفتر جهت ارایه ی توضیحات خوانده می شود.

                تامین هزینه های مالی و عایدات و تخصیص آنها

ماده ی 4

         حقوق مربوط به ارث؛ دیون و مطالبات حق التالیف هانری کربن به صندوق عایدات و تخصیص آن اختصاص می یابد.

         این حقوق از جانب وراث استلا کربن؛ بدون هیچ بهایی به انجمن دوستداران اهدا شده است تا در جهت تحقق اهداف انجمن به کار گرفته شود.

         در صورت انحلال انجمن امکان باز پس گیری اموال آورده برای آورنده یا وراث او وجود دارد.

ماده ی 5

         منابع انجمن عبارتند از:

- حق عضویت اعضا

 - درآمد ناشی از اموال و دارایی ها

 - کمک ها دولتی

 - هر نوع کمک های اهدایی که قانون مجاز تشخیص دهد.

- هر آن چه به صورت استثنایی و استمهالی ایجاد شود

- هر نوع منبع درآمد دیگری که قانون مجاز تشخیص دهد

 

             اداره کردن و نحوه ی فعالیت

         مجمع عمومی از کلیه اعضای انجمن با هر عنوانی که از آن بر خوردارند و از اعضای افتخاری به عنوان مشاور تشکیل می شود.

         مجمع عمومی یک بار در سال تشکیل جلسه می دهد؛ و هر بار که دفتر مجمع را احضار کرد خود دفتر دستور جلسه را تدوین می کند.

         مجمع عمومی عادی سالیانه گزارش های مدیرت دفتر در مورد وضعیت مالی و حقوقی انجمن را استماع می کند. حساب های سال مالی تمام شده را تایید و بودجه ی سال مالی آتی راتصویب می نماید؛ در مورد مسآیلی که در دستور جلسه قرار دارد اتخاذ تصمیم می کند و در صورت لزوم در مورد انتخاب دفتر جدید دست به تجدید نظر می زند.

ماده ی 7

         انجمن امکان سازمان دهی احضار به مجمع؛ رای گیری و مشورت کتبی با اعضا از طریق دفتر و به وسیله پیک و نامه ی پستی یا الکترونیک (ای میل) را برای خود محفوظ می دارد.

ماده ی 8

         اداره ی انجمن از طریق دفتری متشکل از اعضای فعالی که با رای مخفی برای مدت چهار سال انتخاب شده اند اداره می شود. تجدید تمامی اعضای دفتر هر چهار سال یک بار صورت می گیرد؛ اعضای سابق می توانند تنها دو بار انتخاب شوند.

         به هنگام تعطیلات؛ دفتر موقتا در مورد جایگزینی اعضای خود تصمیم می گیرد که مجمع آتی که بعد از این تصمیم گیری تشکیل می شود این اعضا را جایگزین می کند.

ماده ی 9

         ترکیب  دفتر شامل حداقل یک رییس یا مدیر عامل؛ یک یا چند نایب رییس؛ یک منشی و یک خزانه دار است.

         دفتر حداقل سه بار در سال تشکیل جلسه می دهد و یا هر بار که رییس یا مدیر عامل دفتر اعضا را احضار کند.

ماده ی 10

         دفتر مقررات داخلی را تنظیم و جهت تصویب به مجمع عمومی عادی ارایه می کند. این مقررات مکمل اساسنامه ها ی فعلی انجمن است و جزییات به کارگیری انها و به ویژه عملکرد داخلی آن را تعیین می کند.

 

                  تغییرات و انحلال

ماده ی 11 

 اساسنامه ی انجمن را می توان در صورت لزوم و ضرورت در مجمع عمومی ای که بدین منظور از جانب رییس یا مدیر عامل فراخوانده می شود تغییر داد یا این که اگر ضرورت اقتضا کرد طبق درخواست نصف بعلاوه ی یک اعضای فعال و مشغول به خدمت؛ مجمع عمومی تشکیل می شود ؛ تعداد لازم آرا نصف بعلاوه ی یک اعضای مشغول به کار است.

         هر تغییر اساسنامه؛ از جمله تغییر و تبدیل انجمن با اکثریت دو سوم حاضرین؛ با احتساب اعضایی که حاضر به رای دادن نمی شوند به تصویب می  رسد. مقصود از حاضرین؛ افرادی هستند که حضور فیزیکی دارند؛ کسانی که نمایندگی یا وکالت دارند و کسانی که احتمالا با نامه ی پستی یا پیک الکترونیک (ای میل) رای می دهند.

ماده ی 12

 احلال انجمن را تنها مجمع عمومی خارق العاده ای که به همین منظور فراخوانده شده است می تواند با اکثریت دو سوم اعضای فعال و مشغول به کار اعلام کند. آرای افراد حاضر؛ کسانی که با وکالت رای می دهند و آرای احتمالی که با نامه ی پستی یا پیک الکترونیک ارسال می شود محسوب خواهد شد.

         در صورتی که انحلال به تصویب برسد؛ مجمع عمومی فردی را به سمت مامور تسویه منصوب خواهد کرد که وی در مورد انتقال قانونی ترکه تصمیم خواهد گرفت.

         اموالی که به این انجمن فعلی آورده شده است از بدو یا پس از تاسیس و تشکیل می توانند یا به صورت جنس و مال یا به صورت نقد توسط آورندگان یا وراث آنان باز پس گرفته شود.

 

پاریس؛ در تاریخ

 

مدیر عامل دانیل گاستامبید                                           منشی  پیر لوری