زندگي‌نامه و خدمات علمي و فرهنگي هانري كربن

The Necessity of Shi’ite Spirituality as a Global Ethics : Henry Corbin’s View
17 mayo 2017
Nell’Islam iranico. 3. I fedeli d’amore. Shī’ismo e sufismo
28 mayo 2017
The Necessity of Shi’ite Spirituality as a Global Ethics : Henry Corbin’s View
17 mayo 2017
Nell’Islam iranico. 3. I fedeli d’amore. Shī’ismo e sufismo
28 mayo 2017
Show all

زندگي‌نامه و خدمات علمي و فرهنگي هانري كربن

Nouvel publication en persan sur Henry Corbin

ولي‌الله محمدي

زندگي‌نامه و خدمات علمي و فرهنگي هانري كربن

تعداد صفحات: 240

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

سال انتشار: 2017/1395

شابك: 9789646278363

Source : http://www.agahbookshop.com/showproduct.aspx?ProductID=29698&SEName=-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

s2Member®